วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคอมพิวเตอร์


อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เดินสายประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในวันที่ 21-23 และ 25 ธันวาคม 2558

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทีมละไม่เกิน 3 คน เข้าร่วมสมัครขอรับทุนพัฒนาผลงาน และสรรหาสุดยอดโปรแกรมเมอร์ของประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมลงพื้นที่นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ช้ันปีที่ 3

        ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลต่างๆ ทุกเพศทุกวัย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้เยาวชนได้รับความรู้เพิ่มพูนทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้และใช้งานในชีวิตประจำวัน ทางกลุ่มตัวแทนนักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการเรียนให้กับเยาวชน จึงได้จัดโครงการเปิดประตูซ่อมแซม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สู่โรงเรียนชนบทเป็นครั้งที่ สอง เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะ และได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคใหม่ในระหว่างเปิดภาคเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในรู้แบบใหม่ๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะสามารถเป็นประโยชน์  ต่อการพัฒนาของนักเรียนนักศึกษาและจะสามารถถึกประสบการณ์ต่อกลุ่มนักศึกษาที่ลงพื้นที่ครั้งนี้อีกด้วย

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การนำเสนอการบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน

               

    ในงานสัปดาน์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ทางคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรม การนำเสนอการบูรณาการพันธ์กิจกับการเรียนการสอน  ระหว่างแต่ละหลักสูตรภายในคณะ ซึ่งแต่และหลักสูตร แต่ละเอกก็ได้มีการส่งตัวแทนมาเข้ารวมประกวดการแข่งขันในครั้งนี้ นำเสนอผลงานของแต่ และเอกในสาขาของตนเองเรียนเพื่อ ในหัวข้อเกี่ยวข้อกับบูรณาการพันธ์กิจกรรมกับการเรียนการสอน    ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้ ผมได้เข้ามาเป็นตัวแทนของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เพื่อนำเสนอกิจกรรมของการลงพื้นที่ ในการรบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  และใช้ผลงานที่ได้มีอยู่ในการวัดและ การแข่งขันในครั้งนี้ ผลประรางวัล หลักสูตร คอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล." ชนะเลิศ"

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูด

อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูดให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558  ณ ดิอามานรีสอร์ท  อ.เทพา  จ.สงขลา


วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นักศึกษาศึกษาดูงานต่างจังหวัด

     คณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์พานักศึกษาศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพฯ วันที่ 2-6 มิถุนายน 2558


        โดยสถานที่ศึกษาดูงานประกอบด้วย บริษัททรูปลูกปัญญา และ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่วชาติ (sipa)

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สอบเค้าโครงโครงงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ร่วมกันเป็นคณะกรรมการสอบเค้าโครงโครงงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558

อบรมประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์เข้าร่วมอบรมประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุม อาคาร 20 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 19 พฤษภาคม 2558

ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาคนใหม่

อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง  และ อาจารย์ซอและ  เกปัน  และเลี้ยงส่งอาจารย์นิพนธ์ บาดกลาง  ณ ร้านอาหารยัสมินซีฟู้ด วันที่ 23 พฤษภาคม 2558

ประชุมสาขาคอมพิวเตอร์

สาขาคอมพิวเตอร์ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ร้านอาหารจัสมินซีฟู้ด วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประชุมหลักสูตรคอมพิวเตอร์

อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์มีการประชุมหลักสูตร เรื่อง การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 24 คณะครุศาสตร์  วันที่ 30 เมษายน 2558
 

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ทานขนมจีนร่วมกัน

 
อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์รับประทานขนมจีนร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ ชั้นดาดฟ้า อาคาร 5  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  วันที่ 29 เมษายน 2558


วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

อบรมนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ด้านไอที

อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตด้านไอที ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 25 เมษายน 2558

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

 
อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2558  วันที่ 21 เมษายน 2558

อบรมอัตลักษณ์ด้านคอมพิวเตอร์

 
อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์เป็นวิทยากรอบรมอัตลักษณ์ให้แก่นักศึกษา วันที่ 5 และ 18-19 เมษายน 2558 ณ อาคารไอซีที มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

การลงพื้นที่ของนักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์

การพัฒนาการเรียนรู้ในสังคมของยุคปัจจุบันนี้ ถือได้ว่าเป็นสังคมการเรียนแบบไรขีดจำกัด  เพราะมนุษย์เราสามารถทีจะเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลา การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นั้น จึงหาได้ยาก และการศึกษาหาความรู้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กจึงถึง วันผู้ใหญ่ วัยทุกวัย และสังคมเทคโนโลยีจึงได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา ทางกลุ่มนักศึกษา เอกคอมพิวเตอร์จึงได้มองเห็นความสำคัญในด้านนี้ และได้จักกิจกรรมต่อเนื่องที่ผ่านๆมา และคิดว่า กิจกรรมที่ได้จัดในครั้งนี้ สามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนที่นักศึกษาเข้าไปมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียน  และสามารถที่จะให้นักศึกษาที่ได้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ของ เทคโนโลยีได้มารู้จักกับโลกของในปัจจุบัน 
                        การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการลงพื้นที่ครั้งที่ สามของนักศึกษา กลุ่ม นี้ และเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมากลับไปให้ประโยชน์กับโรงเรียนที่ได้เลือกและเป็นการฝึกการสอนไปในตัวของนักศึกษา เป็นบูรณาการกับการเรียนการสอน ที่ได้เลือก หลักจากที่ได้ลงพื้นที่ แล้ว นักศึกษาสามารถที่จะนำประสบการณ์นี้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 
อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ องค์การโทรศัพท์ (ทีโอที) ยะลาวันที่ 9 เมษายน 2558

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558

ฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก

 
อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก วันที่ 9 เมษายน 2558
 

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 6

อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 6   วันที่ 17-21 มีนาคม 2558

ประชุมชี้แจงเรื่องการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1/2558 วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2558

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะไอซีที

อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะไอซีที วันที่ 1 เมษายน 2558

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรคอมพิวเตอร์จัดอบรมบริการวิชาการ

หลักสูตรคอมพิวเตอร์จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา เรื่อง "การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้" วันที่ 14-15 และ 21 มีนาคม 2558

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

นิเทศนักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ร่วมกับอาจารย์สาขามัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

ส่องเทรนด์มาแรง 2015 “ไอที“ ดันธุรกิจ-พฤติกรรมคน

การติดต่อสื่อสารที่ฉับไวเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระแสโลกผันแปรอย่างรวดเร็ว ปีนี้ก็เช่นเดียวกันนักวิเคราะห์หลายสำนักมองไปในทิศทางเดียวกันว่า เทคโนโลยีด้านการสื่อสารยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักให้เกิดผลิตภัณฑ์ บริการหรือโมเดลธุรกิจใหม่ๆวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ลานวัฒนธรรม 2558

...

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ณ โรงแรม บี.พี. สมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558

วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปี 58อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์เยี่ยมชม นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ (คบ.) จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม "ที่คั่นหนังสือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์" ปี 58  ณ ลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 18 ก.พ. 2558