วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรคอมพิวเตอร์จัดอบรมบริการวิชาการ

หลักสูตรคอมพิวเตอร์จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา เรื่อง "การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้" วันที่ 14-15 และ 21 มีนาคม 2558

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

นิเทศนักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ร่วมกับอาจารย์สาขามัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

ส่องเทรนด์มาแรง 2015 “ไอที“ ดันธุรกิจ-พฤติกรรมคน

การติดต่อสื่อสารที่ฉับไวเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระแสโลกผันแปรอย่างรวดเร็ว ปีนี้ก็เช่นเดียวกันนักวิเคราะห์หลายสำนักมองไปในทิศทางเดียวกันว่า เทคโนโลยีด้านการสื่อสารยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักให้เกิดผลิตภัณฑ์ บริการหรือโมเดลธุรกิจใหม่ๆวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ลานวัฒนธรรม 2558

...