วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

หลักสูตรคอมพิวเตอร์จัดอบรมบริการวิชาการ

หลักสูตรคอมพิวเตอร์จัดอบรมโครงการบริการวิชาการ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา เรื่อง "การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้" วันที่ 14-15 และ 21 มีนาคม 2558