วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต

 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Computer Information Technologies 2013 หรือ CIT2013) และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต (UniNet Network Operation amd Management Workshop : UniNOMS2013) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกีัยรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการระดับประเทศในสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ