ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


ที่
ชื่อโรงเรียน
จังหวัด
โทรศัพท์
1
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง)
ยะลา
073-212287
2
โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก)
ยะลา
073-247761-62
3
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดตานีนรสโมสร)
ปัตตานี
073-349681
4
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)
ยะลา
073-212286
5
โรงเรียนเทศบาล 4(ธนวิถี)
ยะลา
073-212896
6
โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านตลาดเก่า)
ยะลา
073-212897
7
โรงเรียนเทศบาล 6  (วัดเมืองยะลา)
ยะลา
073-274460
8
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
ยะลา
073-222825-6
9
โรงเรียนสามแยกบ้านเนียง (สิทธิพันธ์อนุกูล)
ยะลา
073-253367
10
โรงเรียนบ้านรามัน
ยะลา
073-295169
11
โรงเรียนอนุบาลยะลา
ยะลา
073-212790
12
โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล
ยะลา
073-291240
13
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
ยะลา
073-202543
14
โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา
ยะลา
073-250162
15
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
ยะลา
073-203542
16
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจยะลา
ยะลา
073-213202
17
โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
ยะลา
073-241279
18
โรงเรียนสตรีอิสลามศึกษา
ยะลา
073-221345
19
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ยะลา
073-212470-1
20
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
ยะลา
073-211568
21
โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา
ยะลา
073-252319
22
โรงเรียนยะลาบำรุงผดุงประชา
ยะลา
073-212838
23
โรงเรียนบ้านท่าสาป
ยะลา
073-253498
24
โรงเรียนบ้านบาโงยซิแน
ยะลา
073-250299
25
โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
ยะลา
073-253498
26
โรงเรียนสตรียะลา
ยะลา
073-212965
27
โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ยะลา
073-212255
28
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง2
ยะลา
073-270125
29
โรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์
ยะลา
073-295144
30
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา
ยะลา
073-212820
31
โรงเรียนรังสีอนุสรณ์
ยะลา
073-212988
Text Box: 6632
โรงเรียนเบตงวีรราษฎร์ประสาน
ยะลา
073-215242
33
โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา
ปัตตานี
073-439085
34
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
ปัตตานี
073-431683
35
โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม
ปัตตานี
073-489029
36
โรงเรียนแม่ลานวิทยา
ปัตตานี
073-356382
37
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ปัตตานี
073-336575
38
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
ปัตตานี
073-415037,
081-599-2976
39
โรงเรียนเดชะปัตตยานุกูล
ปัตตานี
073-336182-105
40
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
ปัตตานี
073-349440
41
โรงเรียนสายบุรี  แจ้งประชาคาร
ปัตตานี
073-411031
42
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
ปัตตานี
073-331853