วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมค่ายไอซีทีให้แก่นักเรียนอาจารย์และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการ โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program: SMP ) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา