วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมค่ายไอซีทีให้แก่นักเรียนอาจารย์และนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดำเนินการ โครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science and Mathematics Program: SMP ) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 จัดกิจกรรมค่ายไอซีทีให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 260 คน เป็นนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งแบ่งการจัดอบรมเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นแรก จัดวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2559 นักเรียนจากโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ.เมือง จ.ยะลา และโรงเรียนสุทธิศาสตร์ ต.บ้านแหร อ.ธารโต จ.ยะลา รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 และรุ่นที่ 3 วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ SMP