วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยใน การประชุมวิชาการเครือข่าย วิจัยประชาชื่น “วิจัยสู่นวัตกรรม นำไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน”


การประชุมวิชาการเครือข่าย วิจัยประชาชื่น “วิจัยสู่นวัตกรรม นำไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน

รูปแบบการจัดงาน 
รูปแบบการจัดงาน มีการเสวนาทางวิชาการ/ปาฐกถาพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย และโปสเตอร์ ผลงานวิจัยที่มีผลงานดีจะได้รับการคัดเลือกลงวารสารของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายประชาชื่น งานวิจัยที่นำเสนอ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 2 ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กลุ่มที่ 3 ด้านการศึกษา

ระยะเวลาการส่งบทความและประกาศผล
- ส่งบทความวิจัย                                                 28 กุมภาพันธ์ 2557
- รวบรวมจาก Reader                                          28 มีนาคม 2557
- ประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัย                     30 เมษายน 2557
- จัดประชุมวิชาการฯ                                            23 พฤษภาคม 2557

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10ขอเชิญนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10" ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 6 "การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข" (ECTI-CARD2014)


กำหนดการที่สาคัญ

 ส่งบทคัดย่อ เพื่อใช้สิทธิ์เบื้องต้น 20 มกราคม 2557
 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2557
 ประกาศผลการพิจารณาบทความ 13 มีนาคม 2557
 ส่งบทความต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ 1 เมษายน 2557
 การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ 21-23 พฤษภาคม 2557

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

โครงการคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ        อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณ หลักสูตรสังคมศึกษา  วันที่ 30  พฤจิกายน  2556  ณ หอประชุมหลังใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา