วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

โครงการคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ        อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณ หลักสูตรสังคมศึกษา  วันที่ 30  พฤจิกายน  2556  ณ หอประชุมหลังใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา