วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยใน การประชุมวิชาการเครือข่าย วิจัยประชาชื่น “วิจัยสู่นวัตกรรม นำไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน”


การประชุมวิชาการเครือข่าย วิจัยประชาชื่น “วิจัยสู่นวัตกรรม นำไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน

รูปแบบการจัดงาน 
รูปแบบการจัดงาน มีการเสวนาทางวิชาการ/ปาฐกถาพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย และโปสเตอร์ ผลงานวิจัยที่มีผลงานดีจะได้รับการคัดเลือกลงวารสารของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายประชาชื่น งานวิจัยที่นำเสนอ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 2 ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กลุ่มที่ 3 ด้านการศึกษา

ระยะเวลาการส่งบทความและประกาศผล
- ส่งบทความวิจัย                                                 28 กุมภาพันธ์ 2557
- รวบรวมจาก Reader                                          28 มีนาคม 2557
- ประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัย                     30 เมษายน 2557
- จัดประชุมวิชาการฯ                                            23 พฤษภาคม 2557

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10ขอเชิญนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจร่วมส่งบทความวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10" ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 6 "การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข" (ECTI-CARD2014)


กำหนดการที่สาคัญ

 ส่งบทคัดย่อ เพื่อใช้สิทธิ์เบื้องต้น 20 มกราคม 2557
 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2557
 ประกาศผลการพิจารณาบทความ 13 มีนาคม 2557
 ส่งบทความต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ 1 เมษายน 2557
 การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ 21-23 พฤษภาคม 2557

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

โครงการคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ        อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณ หลักสูตรสังคมศึกษา  วันที่ 30  พฤจิกายน  2556  ณ หอประชุมหลังใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์      อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประชุมหารือเกี่ยวกับการเขียน มคอ. และการทวนสอบรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาเอก ตามแผนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556  ณ ห้องประชุมสาขาคอมพิวเตอร์  ห้อง 407  ในวันที่  7  พฤศจิการยน  2557

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การประเมินเพื่อขอรับรองปริญญาทางการศึกษาอาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์เข้าร่วมรับการประเมินเพื่อของรับรองปริญญาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วันที่  6 สิงหาคม 2556

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมวันไหว้ครู          อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ที่จัดโดยคณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมหลังใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วันที่  11 กรกฎาคม  2556

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ลานวัฒนธรรม ปี 2556

...

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม    นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมและจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 หลักสูตร  1 ศิลปวัฒนธรรม ทำที่คั่นหนังสือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  บุคลากร   นักศึกษา และอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

ขอเชิญร่วมส่งบทความ ECTI-CARD 2013 (งานประชุมวิชาการงานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5)
ขอเชิญส่งบทความ เพื่อร่วมงานประชุมวิชาการงานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5 (ECTI-CARD 2013) ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา