โครงสร้างและแผนการศึกษา


โครงสร้างหลักสูตร

       โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครูและวิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจำนวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังนี้                
            จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า                 165    หน่วยกิต
            หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         ไม่น้อยกว่า                 30      หน่วยกิต
               กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                ไม่น้อยกว่า                   12     หน่วยกิต
               กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                             6     หน่วยกิต
               วิชาสังคมศาสตร์                                                                    6     หน่วยกิต
               กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                          6     หน่วยกิต

              หมวดวิชาเฉพาะด้าน                         ไม่น้อยกว่า                 129     หน่วยกิต
                     กลุ่มวิชาชีพครู                           ไม่น้อยกว่า                  50     หน่วยกิต
                           วิชาการศึกษา                         ไม่น้อยกว่า                   36     หน่วยกิต
                           บังคับ                                                                     30     หน่วยกิต
                           เลือก                                    ไม่น้อยกว่า                     6     หน่วยกิต
                           วิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู                                               14     หน่วยกิต
          กลุ่มวิชาเอก                            ไม่น้อยกว่า                  79     หน่วยกิต
               วิชาเอก                            ไม่น้อยกว่า                   68     หน่วยกิต
                    บังคับ                                                        45     หน่วยกิต
                    เลือก                          ไม่น้อยกว่า                   23     หน่วยกิต
                วิชาการสอนวิชาเอก             ไม่น้อยกว่า                     6     หน่วยกิต
                    บังคับ                                                          3     หน่วยกิต
                    เลือก                          ไม่น้อยกว่า                     3     หน่วยกิต
                เลือกจากวิชาเอก หรือวิชาการสอนวิชาเอก 
                                                    ไม่น้อยกว่า                     5     หน่วยกิต

        หมวดวิชาเลือกเสรี                       ไม่น้อยกว่า                    6      หน่วยกิต


แผนการศึกษา


ปีที่   1   ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา/รายวิชา
หน่วยกิต
(--)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

4100103   เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
วิชาเลือก
2(1-2-3)
4 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1100101   ภาษาไทยและเทคโนโลยีสำหรับครู
1100110   ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสำหรับครู
4112178   คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
4112179   ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
รวม
18  หน่วยกิต

ปีที่   1   ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา/รายวิชา
หน่วยกิต
(--)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1101101   ความเป็นครู 
4112180   การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
4112182   เครือข่ายสังคมออนไลน์
วิชาเลือก (กลุ่มวิชาเอก)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
รวม
 18  หน่วยกิต

ปีที่  2    ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา/รายวิชา
หน่วยกิต
(--)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1105202   จิตวิทยาสำหรับครู
4112283   ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา
4112285   คุณธรรมสำหรับครูคอมพิวเตอร์
วิชาเลือก (กลุ่มวิชาเอก)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
หมวดวิชา
เลือกเสรี

2 - 3  
หน่วยกิต
รวม
20 - 21  หน่วยกิต

ปีที่   2    ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา/รายวิชา
หน่วยกิต
(--)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1104201   การวัดและประเมินผลการศึกษา
4112209   สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
4112284   การออกแบบกราฟิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์
วิชาเลือก (กลุ่มวิชาเอก)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี

2 - 3 
หน่วยกิต
รวม
20 - 21  หน่วยกิต

ปีที่   3   ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา/รายวิชา
หน่วยกิต
(--)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1100305   การบริหารจัดการห้องเรียน
4112214   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
4112388   การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
4112317   ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี

2 – 3  
หน่วยกิต
รวม
20 - 21  หน่วยกิต
               
ปีที่   3   ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา/รายวิชา
หน่วยกิต
(--)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1102304   การจัดการเรียนรู้
1100102   การพัฒนาทักษะการคิด
4112387   เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
4112389   การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์การศึกษา
วิชาเลือก (กลุ่มวิชาเอก)
วิชาเลือก (กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกหรือกลุ่มวิชาเอก)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
รวม
19  หน่วยกิต
  
ปีที่   4    ภาคการศึกษาที่  1  
หมวดวิชา
รหัสวิชา/รายวิชา
หน่วยกิต
(--)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1102202   การพัฒนาหลักสูตร
1104302   การวิจัยทางการศึกษา
1105101   จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น
1100403   ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 1
4112494  เว็บช่วยสอน
วิชาเลือก  (กลุ่มวิชาเอก)  
วิชาเลือก (กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอก)
วิชาเลือก (กลุ่มวิชาการสอนวิชาเอกหรือกลุ่มวิชาเอก)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
1(90)
3(2-2-5)
 3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
รวม
21  หน่วยกิต

ปีที่    4    ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา/รายวิชา
หน่วยกิต
(--)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1103402   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
               ทางการศึกษา
1109303   ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรู้
               เบื้องต้น
1100404   ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 2
4112492   โครงงานด้านการสอนคอมพิวเตอร์
4112498   พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์
วิชาเลือก  (กลุ่มวิชาเอก)   
3(2-2-5)

2(1-2-3)

1(90)
3(1-4-4)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
รวม
17  หน่วยกิต

ปีที่  5      ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา/รายวิชา
หน่วยกิต
(--)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1100506   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(540)
รวม
  หน่วยกิต

ปีที่  5      ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
รหัสวิชา/รายวิชา
หน่วยกิต
(--)
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1100507   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
6(540)
รวม
  หน่วยกิต