วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูด

อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูดให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558  ณ ดิอามานรีสอร์ท  อ.เทพา  จ.สงขลา


วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2558

นักศึกษาศึกษาดูงานต่างจังหวัด

     คณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์พานักศึกษาศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพฯ วันที่ 2-6 มิถุนายน 2558


        โดยสถานที่ศึกษาดูงานประกอบด้วย บริษัททรูปลูกปัญญา และ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่วชาติ (sipa)