วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การแข่งขัน ICPC Pre-Content 2016

                การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ รอบเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน ACM-ICPC 2016 โดยใช้ชื่อว่า “ICPC Pre - Contest 2016” เป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ มีเวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมงติดต่อกัน โดยจะเริ่มจับเวลาเมื่อทำการ Login เพื่อเร่ิมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันเลือกทำโจทย์ข้อใดก่อนก็ได้ แต่ละข้อใช้ภาษาโปรแกรมอะไรก็ได้ (C,C++) ทีมที่เข้าแข่งขัน มีสมาชิก 3 คน เป็นนักเรียน นิสิต/นักศึกษาจากสถาบันเดียวกัน