วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคอมพิวเตอร์


อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เดินสายประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในวันที่ 21-23 และ 25 ธันวาคม 2558