วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18ขอเชิญชวนนักศึกษาที่มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทีมละไม่เกิน 3 คน เข้าร่วมสมัครขอรับทุนพัฒนาผลงาน และสรรหาสุดยอดโปรแกรมเมอร์ของประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมลงพื้นที่นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ช้ันปีที่ 3

        ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลต่างๆ ทุกเพศทุกวัย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้เยาวชนได้รับความรู้เพิ่มพูนทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้และใช้งานในชีวิตประจำวัน ทางกลุ่มตัวแทนนักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการเรียนให้กับเยาวชน จึงได้จัดโครงการเปิดประตูซ่อมแซม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สู่โรงเรียนชนบทเป็นครั้งที่ สอง เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะ และได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคใหม่ในระหว่างเปิดภาคเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในรู้แบบใหม่ๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะสามารถเป็นประโยชน์  ต่อการพัฒนาของนักเรียนนักศึกษาและจะสามารถถึกประสบการณ์ต่อกลุ่มนักศึกษาที่ลงพื้นที่ครั้งนี้อีกด้วย