วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ทานขนมจีนร่วมกัน

 
อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์รับประทานขนมจีนร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ ชั้นดาดฟ้า อาคาร 5  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  วันที่ 29 เมษายน 2558


วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

อบรมนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ด้านไอที

อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตด้านไอที ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 25 เมษายน 2558

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

 
อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2558  วันที่ 21 เมษายน 2558

อบรมอัตลักษณ์ด้านคอมพิวเตอร์

 
อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์เป็นวิทยากรอบรมอัตลักษณ์ให้แก่นักศึกษา วันที่ 5 และ 18-19 เมษายน 2558 ณ อาคารไอซีที มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

การลงพื้นที่ของนักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์

การพัฒนาการเรียนรู้ในสังคมของยุคปัจจุบันนี้ ถือได้ว่าเป็นสังคมการเรียนแบบไรขีดจำกัด  เพราะมนุษย์เราสามารถทีจะเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลา การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นั้น จึงหาได้ยาก และการศึกษาหาความรู้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กจึงถึง วันผู้ใหญ่ วัยทุกวัย และสังคมเทคโนโลยีจึงได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา ทางกลุ่มนักศึกษา เอกคอมพิวเตอร์จึงได้มองเห็นความสำคัญในด้านนี้ และได้จักกิจกรรมต่อเนื่องที่ผ่านๆมา และคิดว่า กิจกรรมที่ได้จัดในครั้งนี้ สามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนที่นักศึกษาเข้าไปมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียน  และสามารถที่จะให้นักศึกษาที่ได้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ของ เทคโนโลยีได้มารู้จักกับโลกของในปัจจุบัน 
                        การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการลงพื้นที่ครั้งที่ สามของนักศึกษา กลุ่ม นี้ และเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมากลับไปให้ประโยชน์กับโรงเรียนที่ได้เลือกและเป็นการฝึกการสอนไปในตัวของนักศึกษา เป็นบูรณาการกับการเรียนการสอน ที่ได้เลือก หลักจากที่ได้ลงพื้นที่ แล้ว นักศึกษาสามารถที่จะนำประสบการณ์นี้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 
อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ องค์การโทรศัพท์ (ทีโอที) ยะลาวันที่ 9 เมษายน 2558

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2558

ฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก

 
อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ร่วมกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก วันที่ 9 เมษายน 2558
 

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 6

อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 6   วันที่ 17-21 มีนาคม 2558

ประชุมชี้แจงเรื่องการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1/2558 วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2558

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะไอซีที

อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะไอซีที วันที่ 1 เมษายน 2558