วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

อบรมนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ด้านไอที

อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตด้านไอที ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 25 เมษายน 2558