วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556

ขอเชิญร่วมส่งบทความ ECTI-CARD 2013 (งานประชุมวิชาการงานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5)
ขอเชิญส่งบทความ เพื่อร่วมงานประชุมวิชาการงานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 5 (ECTI-CARD 2013) ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา