วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การประเมินเพื่อขอรับรองปริญญาทางการศึกษาอาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์เข้าร่วมรับการประเมินเพื่อของรับรองปริญญาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  วันที่  6 สิงหาคม 2556