วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สอบเค้าโครงโครงงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ร่วมกันเป็นคณะกรรมการสอบเค้าโครงโครงงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558

อบรมประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์เข้าร่วมอบรมประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุม อาคาร 20 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 19 พฤษภาคม 2558

ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาคนใหม่

อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ร่วมแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง  และ อาจารย์ซอและ  เกปัน  และเลี้ยงส่งอาจารย์นิพนธ์ บาดกลาง  ณ ร้านอาหารยัสมินซีฟู้ด วันที่ 23 พฤษภาคม 2558

ประชุมสาขาคอมพิวเตอร์

สาขาคอมพิวเตอร์ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ ร้านอาหารจัสมินซีฟู้ด วันที่ 23 พฤษภาคม 2558 

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประชุมหลักสูตรคอมพิวเตอร์

อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์มีการประชุมหลักสูตร เรื่อง การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคาร 24 คณะครุศาสตร์  วันที่ 30 เมษายน 2558