วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

อบรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559  ทางหลักสูตรคอมพิวเตอร์ได้รวมกับชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาจัดโครงการอบรมซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้อนต้น


วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

การสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

บทบาทหน้าที่สำคัญของครูยุคใหม่ คือ การออกแบบสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง การประกอบอาชีพจริงในอนาคตให้แก่ผู้เรียน และเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ มากกว่าการท่องจำและความเข้าใจเท่านั้น รวมทั้งเพื่อฝึกทักษะการใช้ไอซีทีสำหรับสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อ ความรู้ด้านเทคโนโลยี
     ตัวอย่างการจัดสถานการณ์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ (ค.บ.5 ปี) http://comedu.yru.ac.th เปิดสอนในโครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (http://ict.yru.ac.th) ในรายวิชาการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา [อ่านเพิ่มเติม...]

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

แฉ 10 ความลับของ Excel ที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน!


Excel นั้นยิ่งใช้ ยิ่งศึกษา ยิ่งพบความน่าพิศวง… เพราะมันมีอะไรหลายอย่างมากๆ ที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ หรือ ไม่ได้แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดนัก วันนี้ผมจะขอมาแฉ 10 ความลับของ Excel ที่คุณอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน! เอาให้เพื่อนๆ ของคุณงงไปเลยว่าคุณรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไง