วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

อบรมซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559  ทางหลักสูตรคอมพิวเตอร์ได้รวมกับชมรมคอมพิวเตอร์จิตอาสาจัดโครงการอบรมซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้อนต้นโดยมีอยู่ 2 รูป แบบ  โดยในภาคเช้าจะมีการเรียนรู้ในด้านการให้่ความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และทำความรู้จักการชิ้นส่วนของของเครื่องคอมพิวเตอร์  และในช่วงบ่ายจะเป็นการปฏิบัติและแนะนำการดูแลรักษาเบื้อนต้น โดยสมาชิกผู้เข้ารวมในการจัดอบรมในคครั้งนี้จะมี จำนวนทั้งหมด 40 คน  โดยจะมีนักศึกษาจากแต่ละ ชั้นปี ของนักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุปีระสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มทักษะในการดูแลรักษาเครื่องคอพพิวเตอร์เบื้อนต้น   และเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้่ที่ได้เรียนมานำไปฝึกฝนปฏิบัติจริง และสามารถต่อยอดความรู้ในชั้นเรียนไปศึกษาค้นหาความรู้ ด้วยตัวของตนเองในการดำรงชีวิต  อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในด้านของ เก่งไอที  มีจิตอาสา สู้งาน  สือสารภาษามลายูกลางได้