วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม

   

     นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ดำเนินการโครงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม ที่คั่นหนังสือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 22  มกราคม  2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ลานวัฒนธรรม ปี 2557

...

วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญเข้ารวมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาตื ครั้งที่ 5ขอเชิญเข้ารวมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาตื ครั้งที่ 5 ภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร์ ขอให้ผู้เสนอผลงานจัดเตรียมบทความวิจัย(ฉบับเต็ม) ให้ถูกต้องตามรูปแบบและข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด  ส่งบทความก่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557