วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

ขอเชิญเข้ารวมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาตื ครั้งที่ 5ขอเชิญเข้ารวมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาตื ครั้งที่ 5 ภาคบรรยายหรือภาคโปสเตอร์ ขอให้ผู้เสนอผลงานจัดเตรียมบทความวิจัย(ฉบับเต็ม) ให้ถูกต้องตามรูปแบบและข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด  ส่งบทความก่อนวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557
สนใจดูรายละเอียดได้ที่ : http://www.hu.ac.th/symposium2014/condition.html