วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยใน การประชุมวิชาการเครือข่าย วิจัยประชาชื่น “วิจัยสู่นวัตกรรม นำไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน”


การประชุมวิชาการเครือข่าย วิจัยประชาชื่น “วิจัยสู่นวัตกรรม นำไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน

รูปแบบการจัดงาน 
รูปแบบการจัดงาน มีการเสวนาทางวิชาการ/ปาฐกถาพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย และโปสเตอร์ ผลงานวิจัยที่มีผลงานดีจะได้รับการคัดเลือกลงวารสารของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายประชาชื่น งานวิจัยที่นำเสนอ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มที่ 2 ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กลุ่มที่ 3 ด้านการศึกษา

ระยะเวลาการส่งบทความและประกาศผล
- ส่งบทความวิจัย                                                 28 กุมภาพันธ์ 2557
- รวบรวมจาก Reader                                          28 มีนาคม 2557
- ประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัย                     30 เมษายน 2557
- จัดประชุมวิชาการฯ                                            23 พฤษภาคม 2557

หลักการและเหตุผล 
             เครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2552 เป็นการรวมตัวของหน่วยงาน วิจัยมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
    1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    2. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
    3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
    4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
    5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
    6. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
    7. มหาวิทยาลัยรังสิต
    8. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
    9. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
    10. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
    11. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
    12. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    13. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
    14. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    15. วิทยาลัยราชพฤกษ์
    16. วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง

             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีเครือข่ายการวิจัยในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างสถาบันในการแลกเปลี่ยนข่าวสารการวิจัย การทำกิจกรรมงานวิจัยร่วมกัน และเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในสังคม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว เครือข่ายประชาชื่น จึงจัดประชุมวิชาการ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัย (ประชาชื่น) ครั้งที่ 1 ขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยในเครือข่ายประชาชื่นและนอกเครือข่าย

วัตถุประสงค์ของการประชุม
     1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ อาจารย์และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายประชาชื่น
    2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคคลผู้สนใจจากภายนอกเครือข่ายประชาชื่น
    3. เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือข่ายประชาชื่น และระหว่างสถาบันอุดมศึกษานอกเครือข่ายประชาชื่น


วันเวลาและสถานที่จัดงาน
 
วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 – 17.30 น.
ณ ห้องประชุมกิจจาทร 1 ชั้น 4 อาคารปิยมหาราช (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขนกรุงเทพมหานคร

การลงทะเบียน 
การลงทะเบียนให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://prn2014.pnru.ac.th
ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์    บัญชีเลขที่  161 – 2 – 04136 – 6
ชื่อบัญชี  โครงการเฉพาะกิจ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผู้ที่ลงทะเบียน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557
ผู้นำเสนอผลงานวิจัย                          2,000     บาท/คน
ผู้ร่วมประชุมวิชาการ                            500     บาท/คน
ผู้ที่ลงทะเบียน หลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 – 30 เมษายน 2557
ผู้นำเสนอผลงานวิจัย                          2,500     บาท/คน
ผู้ร่วมประชุมวิชาการ                            700     บาท/คน