วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 6 "การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข" (ECTI-CARD2014)


กำหนดการที่สาคัญ

 ส่งบทคัดย่อ เพื่อใช้สิทธิ์เบื้องต้น 20 มกราคม 2557
 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2557
 ประกาศผลการพิจารณาบทความ 13 มีนาคม 2557
 ส่งบทความต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ 1 เมษายน 2557
 การประชุมวิชาการงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ 21-23 พฤษภาคม 2557


ECTI-CARD 2014
การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 6
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้โลกมีสันติสุข
วันที่ 21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.
และพัฒนาเชิงประยุกต์ 21-23 พฤษภาคม 2557

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://ecticard2014.ecticard.org/content/