อาจารย์ประจำหลักสูตร


ชื่อ นามสกุล
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ติดต่อ

ดร.มูนีเร๊าะ  ผดุงปร.ด. (นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี)
ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

muneeroh.p@yru.ac.th


ดร.ศิริชัย นามบุรีปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ศษ.บ. (บริหารธุรกิจ)

sirichai.nbr@yru.ac.th


ผศ.พรรณี  แพงทิพย์
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
pannee.p@yru.ac.th


อาจารย์ปรีชา  พังสุบรรณ
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
preecha.p@yru.ac.th


อาจารย์จันทนา  มีชัยชนะ
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
chanthana.m@yru.ac.th


อาจารย์อิมรอน  แวมง
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (ฟิสิกส์)

imron.w@yru.ac.th