วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การแข่งขัน ICPC Pre-Content 2016

                การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ รอบเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน ACM-ICPC 2016 โดยใช้ชื่อว่า “ICPC Pre - Contest 2016” เป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบออนไลน์ มีเวลาในการแข่งขัน 3 ชั่วโมงติดต่อกัน โดยจะเริ่มจับเวลาเมื่อทำการ Login เพื่อเร่ิมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันเลือกทำโจทย์ข้อใดก่อนก็ได้ แต่ละข้อใช้ภาษาโปรแกรมอะไรก็ได้ (C,C++) ทีมที่เข้าแข่งขัน มีสมาชิก 3 คน เป็นนักเรียน นิสิต/นักศึกษาจากสถาบันเดียวกัน
กำหนดการแข่งขัน
เปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน                     : วันที่ 17 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2559
เริ่มการแข่งขัน ICPC Pre-Contest              : วันที่ 5 สิงหาคม (08.00 น.) - 8 สิงหาคม (08.00 น.)
ประกาศผลผู้ชนะ ผ่านทาง Fanpage             : วันที่ 15 สิงหาคม 2559

คุณสมบัติผู้แข่งขัน
        1. ต้องสมัครเข้าแข่งขันผ่านเว็บไซต์ www.contest.acm-icpc.eng.chula.ac.th
        2. ผู้เข้าแข่งขัน ทีมละ 3 คน
        3. นักเรียน / นักศึกษา ระดับการศึกษาไม่เกินปริญญาตรี
        4. ต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดียวกัน
        5. โจทย์การแข่งขันทั้งหมด 12 ข้อ ใช้ภาษา C และภาษา C++ ในการแก้โจทย์
รางวัลสำหรับผู้ที่ชนะ
        - รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท
        - รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 6,000 บาท
        - รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษามูลค่า 3,000 บาท
        - รางวัลพิเศษ ทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล รวม 10,000 บาท
        และของที่ระลึกอีกมากมาย