วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อบรมประกันคุณภาพระดับหลักสูตร

อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์เข้าร่วมอบรมประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุม อาคาร 20 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 19 พฤษภาคม 2558