วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สอบเค้าโครงโครงงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ร่วมกันเป็นคณะกรรมการสอบเค้าโครงโครงงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558