วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

อบรมอัตลักษณ์ด้านคอมพิวเตอร์

 
อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์เป็นวิทยากรอบรมอัตลักษณ์ให้แก่นักศึกษา วันที่ 5 และ 18-19 เมษายน 2558 ณ อาคารไอซีที มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา