วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 
อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ณ องค์การโทรศัพท์ (ทีโอที) ยะลาวันที่ 9 เมษายน 2558