วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

การลงพื้นที่ของนักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์

การพัฒนาการเรียนรู้ในสังคมของยุคปัจจุบันนี้ ถือได้ว่าเป็นสังคมการเรียนแบบไรขีดจำกัด  เพราะมนุษย์เราสามารถทีจะเรียนรู้ได้อยู่ตลอดเวลา การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นั้น จึงหาได้ยาก และการศึกษาหาความรู้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กจึงถึง วันผู้ใหญ่ วัยทุกวัย และสังคมเทคโนโลยีจึงได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา ทางกลุ่มนักศึกษา เอกคอมพิวเตอร์จึงได้มองเห็นความสำคัญในด้านนี้ และได้จักกิจกรรมต่อเนื่องที่ผ่านๆมา และคิดว่า กิจกรรมที่ได้จัดในครั้งนี้ สามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนที่นักศึกษาเข้าไปมีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียน  และสามารถที่จะให้นักศึกษาที่ได้ขาดโอกาสในการเรียนรู้ของ เทคโนโลยีได้มารู้จักกับโลกของในปัจจุบัน 
                        การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการลงพื้นที่ครั้งที่ สามของนักศึกษา กลุ่ม นี้ และเป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมากลับไปให้ประโยชน์กับโรงเรียนที่ได้เลือกและเป็นการฝึกการสอนไปในตัวของนักศึกษา เป็นบูรณาการกับการเรียนการสอน ที่ได้เลือก หลักจากที่ได้ลงพื้นที่ แล้ว นักศึกษาสามารถที่จะนำประสบการณ์นี้กลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้