วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

ประชุมชี้แจงเรื่องการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมชี้แจงเรื่องการติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1/2558 วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2558