วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

กิจกรรมลงพื้นที่นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ช้ันปีที่ 3

        ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมพิวเตอร์ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันสำหรับบุคคลต่างๆ ทุกเพศทุกวัย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะให้เยาวชนได้รับความรู้เพิ่มพูนทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนรู้และใช้งานในชีวิตประจำวัน ทางกลุ่มตัวแทนนักศึกษาเอกคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการเรียนให้กับเยาวชน จึงได้จัดโครงการเปิดประตูซ่อมแซม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สู่โรงเรียนชนบทเป็นครั้งที่ สอง เพื่อให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะ และได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ยุคใหม่ในระหว่างเปิดภาคเรียน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในรู้แบบใหม่ๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะสามารถเป็นประโยชน์  ต่อการพัฒนาของนักเรียนนักศึกษาและจะสามารถถึกประสบการณ์ต่อกลุ่มนักศึกษาที่ลงพื้นที่ครั้งนี้อีกด้วย

        
วัตถุประสงค์
   1.1  เพื่อสร้างความมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่น เมื่อทุกอยากและสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาว์วัย ชนต่อไป
   1.2  สามารถสร้างความรักความสามัคคี ภายในกลุ่มขณะการทำงานด้วยกันและสร้างความเป็นมิติภาพที่ดี ต่อกัน
   1.3  เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ารวมกิจกรรมในครั้งนี้มองเห็นคุณค่าของคำว่าจิตอาสามากขึ้น และมีจิตใจ ช่วยเหลือเมื่อเป็นที่ต้องการ
   1.4  เพื่อซ่อมแช่ม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ เสีย กลับมาใช้งานต่อได้
   1.5  เพื่อยกระดับการศึกษาในโรงเรียนชนบทให้มีความก้าวหน้าเข้าสู่สังคมในยุคปัจจุบัน