วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การนำเสนอการบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน

               

    ในงานสัปดาน์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ทางคณะวิทยาศาสตร์ ได้มีการจัดกิจกรรม การนำเสนอการบูรณาการพันธ์กิจกับการเรียนการสอน  ระหว่างแต่ละหลักสูตรภายในคณะ ซึ่งแต่และหลักสูตร แต่ละเอกก็ได้มีการส่งตัวแทนมาเข้ารวมประกวดการแข่งขันในครั้งนี้ นำเสนอผลงานของแต่ และเอกในสาขาของตนเองเรียนเพื่อ ในหัวข้อเกี่ยวข้อกับบูรณาการพันธ์กิจกรรมกับการเรียนการสอน    ซึ่งในการแข่งขันในครั้งนี้ ผมได้เข้ามาเป็นตัวแทนของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เพื่อนำเสนอกิจกรรมของการลงพื้นที่ ในการรบูรณาการพันธกิจกับการเรียนการสอน  และใช้ผลงานที่ได้มีอยู่ในการวัดและ การแข่งขันในครั้งนี้ ผลประรางวัล หลักสูตร คอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล." ชนะเลิศ"


ผู้นำเสนอ   โครงการพัฒนาและซ่อมแซม คอมพิวเตอร์ สู่โรงเรียนชนบท
 นายแวอัสรี  แวมายิ   นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์  ชั้น ปีที่  3
 นายจิรายุทธ แสงสิน  นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์  ชั้น ปีที่  3
  โดยที่มีอาจารย์ที่ปรึกษา  ดร. ศิริชัย  นามบุรี    รองอธิกาบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา