วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูด

อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์จัดอบรมพัฒนาบุคลิกภาพด้านการพูดให้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2558  ณ ดิอามานรีสอร์ท  อ.เทพา  จ.สงขลา