วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคอมพิวเตอร์


อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เดินสายประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในวันที่ 21-23 และ 25 ธันวาคม 2558


โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 

วันที่ 21 ธ.ค. 58  โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ  
                         โรงเรียนสตรีธรรมวิทยา
วันที่ 22 ธ.ค. 58  โรงเรียนสามารถดีวิทยา
                         โรงเรียนดรุณศาสตร์วิทยา
                         โรงเรียนบำรุงมุสลีมีน
วันที่ 23 ธ.ค. 58  โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
                         โรงเรียนบันนังสตาวิทยา 
                         โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาลาม
วันที่ 25 ธ.ค. 58  โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์
                         โรงเรียนสุวรรณไพบูรณ์