วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์      อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ประชุมหารือเกี่ยวกับการเขียน มคอ. และการทวนสอบรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านกลุ่มวิชาเอก ตามแผนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556  ณ ห้องประชุมสาขาคอมพิวเตอร์  ห้อง 407  ในวันที่  7  พฤศจิการยน  2557