วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต

 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Computer Information Technologies 2013 หรือ CIT2013) และการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต (UniNet Network Operation amd Management Workshop : UniNOMS2013) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกีัยรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการระดับประเทศในสาขาคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
         ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cit.uni.net.th/2013 หรือ http://www.uni.net.th

ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่
นางสาวศิริรัตน์ ศรีวงศ์กรกฏ
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถ.ศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-354-5678 ต่อ 4009 e-mail :  sirirat@uni.net.th
Robocob_1.rar