วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

นิเทศนักศึกษาฝึกประการณ์วิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

อาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์ร่วมกับอาจารย์สาขามัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศ  วันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่