วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557อาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 ณ โรงแรม บี.พี. สมิหลาบีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558