วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559

ประชุมเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรอาจารย์หลักสูตรคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมปรับปรุงหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อหาแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการปรับปรุงหลักสูตร ในวัน 7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา