วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559

ประชุมระดับมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาที่ 2/2558


คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เข้าร่วมประชุมระดับมหาวิทยาลัย  ณ ห้องประชุมสรรเสริญ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในวันที่ 13 มกราคม 2559