วันพุธที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินจัดทำเอกสารประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร    อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  มัลติมีเดีย และวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้มีการประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการจัดทำเอกสารประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมสาขาคอมพิวเตอร์  ในวันที่ 20  พฤษภาคม  2557