วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ครุศาสตร์ จุฬาฯ มอบ 35 ทุนสสวค.เรียนปริญญาโท


UploadImage

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) เปิดรับสมัครนิสิตทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวค.) เข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2557(ทุนPremium)
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.chula.ac.th/shownews.php?id=1013