วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา   นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา  ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์  2557 ณ โรงเรียนบ้านจาหนัน  ตำบลพร่อน อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา