วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การเขียน มคอ. ให้สอดคล้องกับการบูรณาการกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน      อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมฟังการอบรมการเขียน มคอ. อย่างไร ให้สอดคล้องกับการบูรณาการกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดย ผศ.ดร.นภดล  ทิพยรัตน์  อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  ในวันที่  19  กุมภาพันธ์  2557