วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


     อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการเรียนการสอน  ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ในวันที่ 14-20 ธันวาคม 2557